Thông báo giao dịch CP NNB

BÁO CÁO KẾT QUẢ
GIAO DỊCH CỎ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

* Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:
– Họ và tên cá nhân: Ông TÔ CHÍ THÀNH
– Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
* Mã chứng khoán giao dịch: PMT.

* Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận.

* Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 01/12/2016 đến ngày 29/12/2016.

===>>> Chi tiết Báo cáo xin vui lòng:Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.