HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Stt

Thành viên

Chức vụ Chức vụ khác tại Telvina
1 Ông Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch HĐQT
2 Ông Tô Chí Thành Ủy viên Tổng Giám đốc Công ty
3 Ông Trần Hữu Hồng Trường Ủy viên

 

 

 

BAN ĐIỀU HÀNH
Stt Thành viên Chức vụ
1 Ông Tô Chí Thành Tổng Giám Đốc

(Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật học)

2 Bà Nguyễn Thị Bích Hiền Kế toán trưởng

(Cử nhân Tài chính kế toán)

BAN KIỂM SOÁT
Stt        Thành viên Chức vụ Chức vụ khác tại Telvina
1 Ông Nguyễn Hữu Thành Trưởng ban Trưởng Kỹ thuật

Công nghệ

2 Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan Thành viên Trưởng phòng TCHC-LĐTL
3 Ông Trịnh Văn Hiền Thành viên
4 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà Thành viên
5 Bà Nguyễn Anh Thư Thành viên