Thuê bao quang chôn ngầm

  • Cấu trúc loại dây thuê bao này gồm các yêu cầu chung về quang và cấu trúc cho loại cáp quang chôn ngầm kiểu một ống lỏng trung tâm chứa từ 1 đến 12 sợi quang
  • Sợi quang được dùng là loại đơn mode – chiết suất bậc và là vật liệu thuỷ tinh chất lượng cao (Theo khuyến nghị ITU-T G.652.D và TCVN 8696: 2011).
  • Cấutrúc:

 

Đặc tính kỹ thuật:


 

*****************************************************

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.