Thuê bao quang đệm chặt

  • Gồm các yêu cầu chung về quang và cấu trúc cho loại dây thuê bao đệm chặt chứa từ 1 đến 4 sợi quang.
  • Sợi quang được sử dụng là loại đơn mode – chiết suất bậc và là vật liệu thủy tinh chất lượng cao (theo khuyến nghị ITU-T G.657.A1 và TCVN 8696: 2011).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.