Thông báo giao dịch cổ phiếu


Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ PMT

Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam (UPCom)1. Họ và tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông TÔ CHÍ THÀNH

+     Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

+     Mã chứng khoán giao dịch: PMT.

+     Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: Chưa có.

+     Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 cổ phiếu.

+     Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.000 cổ phiếu.

+     Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư.

+     Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận.

+     Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 06/4/2016 đến ngày 05/5/2016.

 

2.  Họ và tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông NGUYỄN HỮU THÀNH

+     Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Ban Kiểm soát.

+     Mã chứng khoán giao dịch: PMT.

+     Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.302 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ/tổng số CP có quyền biểu quyết: 0,17%.

+     Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.000 cổ phiếu.

+     Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.302 cổ phiếu.

+     Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

+     Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận.

+     Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 06/4/2016 đến ngày 05/5/2016.

 

3. Họ và tên cá nhân thực hiện giao dịch:NGUYỄN THANH MAI

+     Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Kế toán trưởng.

+     Mã chứng khoán giao dịch: PMT.

+     Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.727 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ/tổng số CP có quyền biểu quyết:  0,2%.

+     Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000 cổ phiếu.

+     Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.727 cổ phiếu.

+     Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

+     Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận.

+    Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 06/4/2016 đến ngày 05/5/2016.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.